Електронният камион на Квеенбергер на фона на аптека. Електронният камион на Квеенбергер на фона на аптека.
Ориентирана към бъдещето логистика.

Устойчивост и околна среда

Квеенбергер Лоджистикс приема сериозно ролята си на логистична компания, ориентирана към бъдещето. Това включва не само най-високо ниво на качество и гъвкавост в транспортирането на стоки, но и нашата отговорност към околната среда.

Логистика с отговорност

Особено в областта на транспорта и логистиката, компаниите все повече се сблъскват с редица предизвикателства, които оказват влияние върху нашество съвмество съществуване. Емисиите, потреблението на ресурси и екологосъобразното изхвърляне на отпадъци – всичко това са теми, с които глобалните играчи в областта на логистиката трябва да се ангажират.

Като отговорна и далновидна компания, за нас е важно да постигнем климатична неутралност до 2040 г. с нашата стратегия за устойчивост и нашия проект „Q-zERo Emission“.

 

Нашите транспортни и логистични процеси са предмет на стандарта ISO 14001 в интерес на опазването на околната среда. Този международен стандарт определя определени изисквания към една компания за постигане на нейните екологични цели, изпълнение на правни задължения и извън тях и като цяло подобряване на нейните екологични показатели. Ето защо е важно въздействията върху околната среда да бъдат представени прозрачно и от тях да се изведат конкретни цели и мерки.

Съответствие

Ние виждаме социалната отговорност като неразделна част от нашите корпоративни действия и сме изразили това в нашата корпоративна политика, както и в нашите насоки за етика и съответствие.

Whistleblower Portal

Темата за съответствието, честната игра и законосъобразното поведение става все по-важна поради силния международен растеж на нашата компания и нарастващите законови изисквания. Това включва и отвореност към информация за нарушения на правилата, случаи на измами и престъпления с бели якички. Затова създадохме портал за анонимни запитвания, който може да се използва онлайн и анонимно за информация.

► WHISTLEBLOWER PORTAL

С електронната мобилност в бъдещето

Електронната мобилност е гореща тема в момента – и не само в областта на логистиката. За Квеенбергер Лоджистикс е въпрос на чест да подкрепи този вид новаторско бъдещо мислене. Заедно с нашите доставчици, ние работим за оптимизиране на производителността и практичността на електрически задвижваните превозни средства. Вълнуващите пилотни проекти допълнително проставят нови стандарти във вътрешния градски трафик.

Знаете ли че? 

Текущи статии за теми като е-мобилността могат да бъдат намерени в нашата област за новини, както и в нашето Q списание.

Погледнете – струва си! 

Заедно за устойчивата логистика

Под лозунга на устойчивата логистика, Квеенбергер е част от различни инициативи в тази област. Като член на CNL (Съвет за устойчива логистика), ние предприемаме важни стъпки към устойчивостта. Заедно с 18 от най-големите австрийски компании в областта на търговията, логистиката и производството, ние преследваме целта си за „зелена“, устойчива логистика.

Нашето сътрудничество с EcoVadis, платформа за устройчиво развитие, е друг съществен принос за устойчивото развитие. Всяка година ние се оценяваме по отношение на устойчивостта на веригата на доставките от външни одитори от EcoVadis. При активиране на Scorecard, Вие като наш клиент също може да разгледате резултатите ни.

Освен това, всички наши международни автомобили са Euro-6 и работят с биодизел. В автомобилите Euro-6 това намалява емисиите на СО2 с две трети. Горди сме, че имаме един от най-ефективните и екологично устойчиви автопаркове в Европа.