Два червени камиона в паркинга пред Квеенбергер Лоджистикс. Два червени камиона в паркинга пред Квеенбергер Лоджистикс.

Отпечатък

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH

АУГУСТИН КВЕЕНБЕРГЕР ГРУП ГмбХ
Гевербегебит Норд 5
5204 Щрасвалхен
АВСТРИЯ
Телефон +43 50145 0
Факс  +43 50145 25399
office@quehenberger.com
www.quehenberger.com

Номер в Търговския регистър

FN 327236f

Регионален и търговски съд

Залцбург

Управляващи Директори 

Christian Fürstaller (Кристиян Фюрщалер)
Rodolphe Schoettel (Родолф Шотел)

Лоби

Федерална икономическа камара на Залцбург

Собственик / издател на медиите

АУГУСТИН КВЕЕНБЕРГЕР ГРУП ГмбХ
Гевербегебит Норд 5
5204 Щрасвалхен
АВСТРИЯ
+43 50145 0
office@quehenberger.com

ГРУПОВ сертификат съгласно

EN ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001

Декларация за поверителност

Информация за нашата политика за поверителност.

Copyright

Съдържанието, структурата и дизайнът на уебсайта quehenberger.com са защитени с авторско право. Чрез това не се ограничават авторските права върху снимков материал, текстове и другите защитени произведения, търговски марки и отличителни знаци. Възпроизвеждането (включително отпечатването на хартия) или използването на уебсайта, респ. части от него, с информативна цел е разрешено. Всяка друга употреба на съдържанието на уебсайта с цел, различна от посочената по-горе, е забранена без изричното писмено съгласие на съответния автор.

Снимков материал © iStock, © Fotolia, © Quehenberger Logistics

Disclaimer

Използването на уебсайта quehenberger.com е само с информативна цел. AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH не поема отговорност за актуалността, точността, пълнотата или качеството на предоставената информация. Принципно се изключва поемането на отговорност за вреди от всякакъв вид, причинени от използването или неизползването на предоставената информация, респ. от използването на невярна или непълна информация, доколкото не е доказано наличието на умисъл или груба небрежност от страна на AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH.

В случай на пряко или косвено позоваване на външни уебсайтове (хипервръзки) отговорността на AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH е ангажирана само доколкото компанията е уведомена за неправомерното съдържание и за нея е технически възможно и оправдано да предотврати неговото използване. AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH декларира, че към момента на поставянето на линковете не са били налице данни за незаконно съдържание на съответните страници. AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH няма влияние върху настоящото и бъдещото оформление, съдържание или авторство на свързаните страници и следователно изрично се дистанцира от съдържание в тези страници, което може да е незаконно.

Настоящият отказ от отговорност представлява част от предлагания интернет продукт, съдържащ препратката към тази страница. Ако части или отделни формулировки от настоящия отказ от отговорност не съответстват, вече не съответстват или не съответстват напълно на действащата нормативна уредба, това не засяга съдържанието и валидността на останалата част от документа.