Dva crvena kamiona na parkiralištu ispred  Quehenberger lokacije. Dva crvena kamiona na parkiralištu ispred  Quehenberger lokacije.

Utisak

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH

Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA
Telefon: +43 50145 0
Fax:  +43 50145 25399
E-Mail: office@quehenberger.com
Web: www.quehenberger.com

Matični broj 

FN 327236f

Trgovinski sud u  

Salzburgu

Direktori

Christian Fürstaller
Rodolphe Schoettel

Zastupanje interesa

Wirtschaftskammer Salzburg

Vlasnik medija / izdavač 

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA
Telefon: +43 50145 0
office@quehenberger.com

Usklađenost sa standardima

EN ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001

Zaštita privatnosti 

Informacije o našoj politici privatnosti

Autorsko pravo

Sadržaj, struktura i izgled veb-sajta quehenberger.com zaštićeni su autorskim pravom. Autorska prava na slike, tekstove i druge zaštićene radove, žigove i oznake njime se ne ograničavaju. Reprodukcija (uključujući štampanje na papiru) ili upotreba veb-sajta ili njegovih delova u informativne svrhe su dozvoljene. Bilo koja druga upotreba sadržaja dostupnog na ovom veb-sajtu u bilo koju drugu svrhu osim gore navedenog zabranjena je bez izričitog pisanog odobrenja odgovarajućeg autora.

Slike © iStock, © Fotolia, © Quehenberger Logistics

Izjava o odricanju odgovornosti

Korišćenje veb-sajta quehenberger.com je samo u informativne svrhe. AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost, ispravnost, potpunost ili kvalitet pruženih informacija. Odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu korišćenjem ili nekorišćenjem pruženih informacija ili korišćenjem netačnih ili nepotpunih informacija je u osnovi isključena, osim u slučaju da se dokaže da je AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH tako postupio namerno ili grubom nepažnjom.

Za direktno ili indirektno upućivanje na veb-sajtove trećih strana (hiperveze), odgovornost AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH postoji samo u slučaju da je imao saznanje o nezakonitom sadržaju i ukoliko je bilo tehnički izvodivo i razumno sprečiti upotrebu nezakonitog sadržaja. AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH izjavljuje da u trenutku postavljanja veza nije bilo nezakonitog sadržaja koji je mogao bio prepoznat na povezanim stranicama. AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH nema nikakvog uticaja na aktuelni i budući dizajn, sadržaj ili autorstvo povezanih stranica i samim tim se izričito distancira od njihovih sadržaja, a naročito nezakonitih sadržaja.

Ovo odricanje (Izjava o odricanju odgovornosti) treba da se smatra delom internet ponude sa koje se upućuje na takvu stranicu. Ukoliko delovi ili pojedinačne formulacije ovog odricanja od odgovornosti nisu važeći, ili su prestali da važe ili u potpunosti ne odgovaraju važećoj pravnoj regulativi, ostali delovi dokumenta ostaju na snazi u neizmenjenom obliku.