Dwie czerwone ciężarówki na parkingu przed Quehenberger. Dwie czerwone ciężarówki na parkingu przed Quehenberger.

Odcisk

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH

Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA
Telefon: +43 50145 0
Fax:  +43 50145 25399
E-Mail: office@quehenberger.com
Web: www.quehenberger.com

Numer rejestru handlowego

FN 327236f

Sąd Rejonowy i Handlowy w

Salzburg

Numer UID

ATU64973666

Dyrektorzy Zarządzający

Christian Fürstaller
Rodolphe Schoettel

Lobby

Wirtschaftskammer Salzburg

Właściciel mediów / Wydawca

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA
Telefon: +43 50145 0
office@quehenberger.com

GROUP certyfikowana zgodnie z

EN ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001

Polityka prywatności

Informacje o naszej polityce prywatności

Copyright

Treść, struktura i układ strony quehenberger.com są chronione na mocy praw autorskich. Powyższe nie ogranicza praw autorskich do materiałów graficznych, tekstów i innych chronionych dzieł, marek i znaków. Powielanie (wraz z wydrukiem na papier) lub wykorzystanie strony internetowej bądź jej części w celach informacyjnych jest dozwolone. Każde inne wykorzystanie treści, zawartych na tej stronie w celu innym niż wymieniony powyżej bez jednoznacznej, pisemnej zgody jej autora jest zakazane.

Materiał graficzny © iStock, © Fotolia, © Quehenberger Logistics

Disclaimer

Korzystanie ze strony internetowej quehenberger.com służy celom czysto informacyjnym. AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH nie przejmuje odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość przedstawionych informacji. Zasadniczo wyklucza się odpowiedzialność za szkody, wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych informacji bądź wykorzystania informacji błędnych lub niekompletnych, niezależnie od ich charakteru, o ile nie jest możliwe udowodnienie działań zamierzonych lub rażącego niedbalstwa po stronie AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH.

W odniesieniu do bezpośrednich lub pośrednich łączy, prowadzących na inne strony (linków) AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, jeżeli posiada wiedzę o treściach niedozwolonych oraz możliwości techniczne zapobieżenia wykorzystania niedozwolonych treści. AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH oświadcza, że w chwili ustanowienia łączy na stronach, na które łącze te prowadzą, nie stwierdza się występowania nielegalnych treści. AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH nie ma wpływu na aktualny i przyszły projekt, treści oraz autorstwo stron, do których prowadzą łącza, dlatego też dystansuje się jednoznacznie od przedstawianych na nich treści niezgodnych z prawem.

Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności (Disclaimer) należy traktować jako część oferty internetowej, do której odniesienie znajduje się na stronie. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego wykluczenia odpowiedzialności są lub staną się w przyszłości, w części lub w całości niezgodne z obowiązującym prawem, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostaje nienaruszona.