Privacy Statement

Ochrona danych i informacja o plikach cookie

Stan na: 04/2019

Polityka ochrony danych osobowych

Państwa prywatność i ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna i jest kwestią szczególną. Poniżej informujemy, jakie dane osobowe są przez nas gromadzone, w jaki sposób dane są wykorzystywane, do kogo są przekazywane oraz jakie prawa przysługują Państwu w związku z wykorzystywaniem danych. Ponadto informujemy, jakie środki są stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i w jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować w razie pytań dotyczących ochrony danych.

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest firma AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH (dalej zwana także AQG)

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA

lub związana z nią spółka koncernu, której dotyczy dana sprawa.

Inspektorem ochrony danych jest osoba do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych

Martina Rettenbacher

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA
datenschutz@quehenberger.com lub dataprotection@quehenberger.com

W razie pytań, wątpliwości lub zażaleń dotyczących naszej polityki ochrony danych bądź naszego postępowania z Państwa danymi osobowymi prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, panią Martina Rettenbacher.

Zakres przetwarzania danych osobowych jest zależny od różnych czynników, na przykład od zakresu usług zamówionych, usług udostępnionych przez nas i wykorzystywanych przez Państwa, a także od rodzaju i zakresu relacji handlowej z Państwem itp.

Pod pojęciem danych osobowych rozumiane są takie dane, które umożliwiają zidentyfikowanie Państwa osoby. Oznacza to przede wszystkim personalia (nazwisko, adres, data urodzenia, dane kontaktowe itp.) lub dane dotyczące tożsamości, na przykład dokumenty tożsamości.

Dane osobowe mogą być gromadzone automatycznie podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie Odwiedzanie/korzystanie z naszej strony internetowej.

Przetwarzane są również takie dane, które zostaną nam przez Państwa przekazane, na przykład przy:

Ponadto możemy otrzymywać dane z ogólnodostępnych źródeł (np. rejestr przedsiębiorstw, księga wieczysta) lub od stron trzecich, na przykład za pośrednictwem partnerów handlowych, naszych firm powiązanych, w ramach negocjowania umów lub realizacji umów.

Jeżeli otrzymali lub wprowadzają Państwo dane dostępowe, login użytkownika bądź hasło, są Państwo odpowiedzialni za bezpieczne przechowywanie i zachowanie poufności tych danych.

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w niezbędnym zakresie i wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz krajowych przepisów o ochronie danych. Dane osobowe są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, do wykonania umowy oraz w celu spełnienia innych interesów lub obowiązków przedsiębiorstwa, a także wyłącznie w takim zakresie, w jakim istnieje podstawa prawna dla przetwarzania, zwłaszcza w celu:

 • spełnienia obowiązków wynikających z umowy
 • spełnienia zobowiązań prawnych;
 • ze względu na prawnie uzasadnione interesy.

Jeżeli nie ma podstawy prawnej dla przetwarzania, dane są przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą. Ze skutkiem na przyszłość mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie drogą e-mailową w nieformalnej korespondencji (datenschutz@quehenberger.com lub dataprotection@quehenberger.com) bądź drogą pocztową (adres: AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH, Datenschutz, Gewerbegebiet Nord 5, 5204 Straßwalchen.

Jeżeli na podstawie udzielonej zgody otrzymują Państwo newsletter lub uczestniczą w badaniach opinii klientów, zgodę można wycofać również poprzez odpowiednie łącze wskazane w przesłanej wiadomości e-mailowej.

Dane osobowe są przekazywane wyłącznie w zakresie dopuszczalnym na mocy prawa oraz o ile jest to niezbędne dla wykonania umowy, spełnienia zobowiązań prawnych, udzielenia odpowiedzi na zapytanie bądź realizowania zlecenia lub jeżeli są Państwo zainteresowani stanowiskiem w naszej firmie.

W obrębie firmy Państwa dane są udostępniane tylko tym działom lub pracownikom, którym są one potrzebne do wykonania umowy, spełnienia zobowiązań prawnych lub zabezpieczenia interesów. Jeżeli zadania te realizuje spółka firmy, Państwa dane są przekazywane do odpowiedniej spółki. W przypadku przekazywania danych do spółki firmy poza obszarem Unii Europejskiej dbamy o stałe przestrzeganie europejskich standardów bezpieczeństwa danych. Przekazywanie danych poza obszar Unii Europejskiej ma miejsce przykładowo w przypadku, gdy ubiegają się Państwo o pracę w jednej ze spółek firmy poza Unią Europejską lub kierują zapytania do takich spółek.

Ponadto podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie (np. operatorzy centrum danych) otrzymują od nas Państwa dane, jeżeli są one potrzebne do realizowania Państwa zadań. Wszystkie podmioty przetwarzające dane (innymi słowy partnerzy przetwarzający dane na nasze zlecenie) świadczą usługi w ramach umowy spełniającej wymogi przepisów o ochronie danych, na mocy której są zobowiązani do poufnego traktowania Państwa danych i przetwarzania ich wyłącznie w ramach świadczonych usług.

Państwa dane nie są przekazywane do innych stron trzecich, które w tym nie uczestniczą, ani nie są przez nas sprzedawane użytkownikom komercyjnym w celach reklamowych.

Wir übertragen oder verarbeiten Daten nur dann in Länder außerhalb der EU (Drittländer), wenn Sie dieser Verarbeitung zustimmen, dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder vertraglich notwendig und in jedem Fall nur soweit dies generell erlaubt ist. Ihre Zustimmung ist in den meisten Fällen der wichtigste Grund, dass wir Daten in Drittländern verarbeiten lassen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten in Drittländern wie den USA, wo viele Softwarehersteller Dienstleistungen anbieten und Ihre Serverstandorte haben, kann bedeuten, dass personenbezogene Daten auf unerwartete Weise verarbeitet und gespeichert werden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nach Meinung des Europäischen Gerichtshofs derzeit kein angemessenes Schutzniveau für den Datentransfer in die USA besteht. Die Datenverarbeitung durch US-Dienste (wie beispielsweise Google Analytics) kann dazu führen, dass gegebenenfalls Daten nicht anonymisiert verarbeitet und gespeichert werden. Ferner können gegebenenfalls US-amerikanische staatliche Behörden Zugriff auf einzelne Daten nehmen. Zudem kann es vorkommen, dass erhobene Daten mit Daten aus anderen Diensten desselben Anbieters, sofern Sie ein entsprechendes Nutzerkonto haben, verknüpft werden. Nach Möglichkeit versuchen wir Serverstandorte innerhalb der EU zu nutzen, sofern das angeboten wird.

Wir informieren Sie an den passenden Stellen dieser Datenschutzerklärung genauer über Datenübertragung in Drittländer, sofern diese zutrifft.

W celu zapewnienia ochrony dla Państwa danych podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, chroniące Państwa dane przed utratą, manipulacją lub dostępem osób nieupoważnionych. Środki te są stale dostosowywane do aktualnego stanu wiedzy technicznej.

Państwa dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez czas wymagany i zgodny z prawem, a ponadto w ramach ustawowego obowiązku przechowywania informacji.

W dowolnym momencie mogą Państwo skorzystać z prawa do informacji i przesyłania danych oraz zażądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Państwa odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych realizowanego do momentu wycofania zgody.

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, prosimy o kontakt. Wątpliwości można zgłaszać do nas na adres datenschutz@quehenberger.com lub dataprotection@quehenberger.com bądź drogą pocztową na adres: AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH, Datenschutz, Gewerbegebiet Nord 5, 5204 Straßwalchen.

Zażalenia można kierować także do austriackiego organu ochrony danych:

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40 – 42
1030 Wien
Telefon: +43 1 52152 0
E-mail: dsb@dsb.gv.at

Osoby niepełnoletnie w wieku do 14 lat nie mogą udzielić skutecznej zgody na przetwarzanie danych; zgoda takiej może udzielić wyłącznie dorosły opiekun prawny. Jeżeli otrzymamy dane dzieci w wieku do 14 lat i uzyskamy o tym wiedzę, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania tych danych.

W razie potrzeby zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszej informacji o ochronie danych. Aktualna wersja informacji o ochronie danych znajduje się zawsze na naszej stronie internetowej pod adresem www.quehenberger.com.

Kiedy przetwarzamy dane?

Nasze strony internetowe są prowadzone przez spółkę AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH, z siedzibą w Gewerbegebiet Nord 5, 5204 Straßwalchen, Österreich (dalej zwaną także AQG). Podczas odwiedzania i korzystania z naszych stron internetowych, formularzy i usług następuje gromadzenie, przetwarzanie i zachowywanie różnych danych.

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest spółka

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA

1.1 Dane przeglądarki

Gdy korzystają Państwo z naszych stron internetowych, nasze serwery internetowe automatycznie gromadzą i zapisują informacje (dane dostępowe / pliki rejestru serwera), przekazywane nam przez Państwa przeglądarkę. Są to informacje dotyczące:

 • typu przeglądarki
 • wersji przeglądarki
 • używanego systemu operacyjnego
 • adresu URL kierującego
 • nazwy hosta urządzenia uzyskującego dostęp (adres IP)
 • godziny zapytania z serwera
 • ilości przesłanych danych
 • komunikatu o powodzeniu żądania

Po zakończeniu korzystania adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane. W przypadku anonimizowania adresy IP są zmieniane w taki sposób, aby uniemożliwić ich przyporządkowanie do możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przy użyciu dostępnych nam informacji.

Dane w tzw. plikach dziennika są przez nas analizowane w zanonimizowanej formie oraz wyłącznie w celu dalszego doskonalenia naszej strony internetowej i zwiększania jej przyjazności dla użytkownika, a także szybszego wykrywania usterek technicznych i ich usuwania. Ponadto są wykorzystywane w celu zarządzania pojemnością serwera w celu udostępnienia odpowiednich ilości danych w razie potrzeby.

1.2 Monitorowanie strony internetowej – pliki cookie

Nasza strona internetowa korzysta z tzw. plików cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym za pośrednictwem przeglądarki. Nie powodują one żadnych szkód i służą jedynie do rozpoznawania Państwa komputera przez nasze serwery internetowe i ułatwienia Państwu nawigowania oraz użytkowania naszej strony internetowej.

Stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia łatwości obsługi naszej strony internetowej i zoptymalizowania Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej. Część plików cookie pozostaje zapisana w Państwa urządzeniu końcowym, dopóki nie zostaną przez Państwa usunięte.

W ustawieniach swojej przeglądarki mogą Państwo włączyć otrzymywanie powiadomienia przed otrzymaniem pliku cookie. Dzięki temu mają Państwo możliwość zdecydowania, czy akceptują Państwo dany plik cookie. Mogą Państwo również ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby wyłączyć obsługę plików cookie. Może to jednak spowodować, że niektóre usługi naszej strony internetowej nie będą funkcjonować prawidłowo. Więcej informacji na temat plików cookie stosowanych na stronie internetowej znajduje się w naszej Informacji o plikach cookie.

1.3 Monitorowanie strony internetowej – Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia do analityki internetowej oferowanego przez Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. „plików cookie”, plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika i umożliwiających analizę sposobu z korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje wygenerowane przez plik cookie, dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i zapisywane na tym serwerze.

Stosujemy Google Analytics wyłącznie w przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w innych państwach sygnatariuszach Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest skracany przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i skrócony na tym serwerze.

Na nasze zlecenie Google wykorzysta te informacje w celu oceny sposobu korzystania z tej witryny internetowej przez użytkownika, w celu sporządzania raportów na temat aktywności w witrynie internetowej oraz świadczenia innych usług dla operatora witryny internetowej, związanych z korzystaniem z danej witryny internetowej oraz internetu. Adres IP przekazywany w ramach systemu Google Analytics przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. Dane te są usuwane po upływie 26 miesięcy.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie poprzez wybranie odpowiedniego ustawienia w programie przeglądarki; należy jednak pamiętać o tym, że w takim przypadku użytkownik może nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto użytkownik może zablokować przekazywanie Google danych generowanych przez pliki cookie, związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez użytkownika (łącznie z jego adresem IP), oraz przetwarzanie tych danych przez Google. W tym celu musi pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).  

Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdują się pod adresem http://www.google.com/analytics/terms lub https://policies.google.com.

1.4 Usługi marketingowe i remarketingowe Google

Z uwagi na nasze uzasadnione interesy (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) korzystamy z informacji udostępnionych na tej stronie internetowej – usługi marketingowe i remarketingowe (w skrócie „Google Marketing Services”) firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) („Google”).

Usługi marketingowe Google umożliwiają nam wyświetlanie reklam naszej strony internetowej lub na naszej stronie internetowej w sposób bardziej ukierunkowany, tak aby użytkownicy mogli wyświetlać tylko reklamy potencjalnie odpowiadające ich zainteresowaniom. Np. jeśli użytkownik wyświetla reklamy produktów, które go interesują, na innych stronach internetowych, działania te są określane jako „remarketing”. Jeśli użytkownik odwiedza nasze i inne strony internetowe, na których aktywne są usługi marketingowe Google, Google wykorzystuje bezpośrednio kod Google i łączy ze stroną tzw. znaczniki (re)marketingowe (niewidoczne grafiki lub kody, znane również jako „web beacons”). Z ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, czyli mały plik (zamiast plików cookie mogą być również stosowane inne, porównywalne technologie). Pliki cookie mogą być ustawiane przez różne domeny, w tym google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. W pliku tym znajdują się informacje o tym, które strony internetowe użytkownik odwiedza, które treści są dla niego interesujące i które oferty kliknął, ponadto informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu odwiedzin oraz inne informacje na temat korzystania z oferty online. Rejestrowany jest również adres IP użytkownika, przy czym w ramach Google Analytics informujemy, że adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostaje skrócony i tylko w wyjątkowych przypadkach jest przesyłany w całości na serwer Google w USA i dopiero tam skracany. Adres IP nie jest łączony z danymi użytkownika w ramach innych ofert Google. Google może również połączyć powyższe informacje z informacjami pochodzącymi z innych źródeł. Jeśli użytkownik odwiedzi następnie inne strony internetowe, mogą być wyświetlane reklamy dostosowane do zainteresowań użytkownika.

Dane użytkownika są przetwarzane anonimowo w ramach usług marketingowych Google, tzn. Google nie przechowuje i nie przetwarza np. nazwy użytkownika lub adresu e-mail, lecz przetwarza odpowiednie dane pliku cookie związane z anonimizowanymi profilami użytkownika. Z punktu widzenia Google reklamy nie są administrowane i wyświetlane dla specjalnie zidentyfikowanej osoby, ale dla posiadacza pliku cookie, niezależnie od tego, do kogo należy plik cookie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez podania pseudonimu. Informacje o użytkownikach gromadzone przez Google Marketing Services są przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych.

Jedną z usług marketingowych Google, z których korzystamy, jest program reklamowy online „Google AdWords”. W przypadku Google AdWords każdy klient AdWords otrzymuje inny „plik konwersji cookie”. Pliki Cookies nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zbierane za pośrednictwem pliku cookie są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci AdWords widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę ze znacznikiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które pozwolą im zidentyfikować użytkowników.

Możemy również korzystać z usługi „Google Optimizer”. Google Optimizer pozwala nam śledzić efekty różnych zmian na stronie internetowej (np. zmiany w polach do wprowadzania danych, zmianach w designie itp.) w ramach tzw. „testów A/B”. W celach testowych pliki cookie są przechowywane na urządzeniach użytkowników. Przetwarzane będą wyłącznie zanonimizowane dane użytkowników.

Możemy również użyć „Google Tag Manager” do integracji i zarządzania usługami analitycznymi i marketingowymi Google na naszej stronie internetowej.

Więcej informacji na temat wykorzystywania przez Google danych do celów marketingowych można znaleźć na stronie: policies.google.com/privacy?hl=de, Polityka prywatności znajduje się na stronie: policies.google.com/privacy?hl=de.

Jeśli chcesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach wyświetlanych za pośrednictwem usług marketingowych Google, możesz skorzystać z opcji ustawień i rezygnacji udostępnionych przez Google: adssettings.google.com.

 

Dane, które są nam przez Państwa udostępniane poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej, są przekazywane do właściwego działu merytorycznego w celu obsługi zapytania oraz usuwane z naszych serwerów internetowych po upływie 14 dni. Szczegółowe informacje na temat przekazywania danych znajdują się w punkcie „Kto otrzymuje jakie dane?”.

Gromadzone są następujące dane osobowe:

 • Imię (pole obowiązkowe)
 • Nazwisko (pole obowiązkowe)
 • Firma (pole obowiązkowe)
 • Ulica, numer
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Kraj
 • E-mail (pole obowiązkowe)
 • Telefon (pole obowiązkowe)
 • Obszar (pole obowiązkowe)
 • Dotyczy
 • Wiadomość (pole obowiązkowe)
 • Przesłanie kopii zapytania na adres e-mail
 • Potwierdzenie przeczytania informacji o ochronie danych osobowych

Informacje dotyczące Państwa praw w zakresie § 13 RODO znajdują się w punkcie „Prawa użytkownika w zakresie jego danych osobowych”.

Dane, które są nam przez Państwa udostępniane poprzez formularz kontaktowy dla podwykonawców na naszej stronie internetowej, są przekazywane do właściwego działu merytorycznego w celu obsługi zapytania oraz usuwane z naszych serwerów internetowych po upływie 14 dni. Szczegółowe informacje na temat przekazywania danych znajdują się w punkcie „Kto otrzymuje jakie dane?”.

Gromadzone są następujące dane osobowe:

 • Firma (pole obowiązkowe)
 • Ulica, numer
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Kraj (pole obowiązkowe)
 • Numer VAT (pole obowiązkowe)
 • WWW
 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Stanowisko
 • Telefon (pole obowiązkowe)
 • E-mail (pole obowiązkowe)
 • Transport miejski w Austrii
 • Transport liniowy w Austrii
 • Transport czarterowy w Austrii
 • Transport miejski w innych krajach
 • Transport liniowy międzynarodowy
 • Transport czarterowy międzynarodowy
 • Sprinter
 • Pojazd w ruchu miejskim z plandeką
 • Pojazd w ruchu miejskim z naczepą
 • Ciągnik siodłowy
 • Ciągnik siodłowy z plandeką
 • Ciągnik siodłowy z naczepą
 • Pojazd silnikowy WAB
 • Potwierdzenie przeczytania informacji o ochronie danych osobowych

Informacje dotyczące Państwa praw w zakresie § 13 RODO znajdują się w punkcie „Prawa użytkownika w zakresie jego danych osobowych”.

Dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy użytkownik przekazuje nam je w ramach rejestracji lub podczas składania aplikacji online. Następujące dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w celu realizowania usług zleconych przez użytkownika oraz do obsługi zapytań i aplikacji użytkownika.

 • Zwrot grzecznościowy (pole obowiązkowe)
 • Tytuł
 • Imię (pole obowiązkowe)
 • Nazwisko (pole obowiązkowe)
 • E-mail (pole obowiązkowe)
 • Telefon (pole obowiązkowe)
 • Dołączone dokumenty rekrutacyjne

Przy ubieganiu się o pracę w naszym portalu użytkownik musi założyć profil kandydata na portalu rekrutacyjnym. Pola oznaczone jako obowiązkowe muszą być wypełnione; w przeciwnym razie nie można utworzyć profilu kandydata, a tym samym wysłać jego aplikacji.

Przez utworzenie profilu kandydata użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas jego danych – również bez aktywnej rekrutacji – do wewnętrznego dopasowywania ofert oraz na kontakt z naszej strony w celu przedstawiania mu interesujących możliwości pracy. Użytkownik ma prawo do informacji, sprostowania, usuwania danych, ograniczenia i przenoszenia jego danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu.

W ramach prowadzenia naszej strony internetowej i portalu rekrutacyjnego, obsługi zapytań, rekrutacji i korzystania z naszych usług przez użytkowników, korzystamy z usług dostawców (oprogramowania), którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika w ramach wykonywanych przez nich czynności. Dostawcy są przez nas zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych. Więcej informacji na temat dostawców, z których usług korzystamy, można uzyskać pod adresem datenschutz@quehenberger.com.

Przez utworzenie profilu kandydata użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych, łącznie z dokumentami rekrutacyjnymi, do osób kontaktowych w poszczególnych filiach i działach w obrębie GRUPY AUGUSTIN QUEHENBERGER lub do firm, w których koncern posiada udziały, oraz na obsługę tych danych dla celów wewnętrznego dopasowywania ofert i ogólnego procesu rekrutacji. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na kontakt ze strony firm w celu zaoferowania mu interesujących możliwości pracy w danej firmie i/lub udziału w dalszych etapach procesu rekrutacyjnego (np. assessment center, testy itp.). Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę w swoim profilu kandydata. Jednocześnie kandydat może w dowolnym momencie usunąć cały profil kandydata. Informacje dotyczące praw użytkownika w zakresie § 13 RODO znajdują się w punkcie „Prawa użytkownika w zakresie jego danych osobowych”.

Zapisywanie i bezpieczeństwo danych

Dane z profilu kandydata są automatycznie usuwane po upływie 18 miesięcy od jego ostatniej aktywności w profilu. W przypadku niepowodzenia rekrutacji przechowujemy wszystkie dane i dokumenty związane z rekrutacją oraz korespondencję również przez okres 18 miesięcy, po czym zostają automatycznie usunięte. W przypadku powodzenia rekrutacji dane i dokumenty użytkownika są nadal wykorzystywane dla celów relacji zatrudnienia.
Stosujemy wszystkie środki techniczne i organizacyjne zgodne ze stanem wiedzy technicznej w celu zapewnienia ochrony danych osobowych użytkownika przed utratą, dostępem osób niepowołanych i nadużyciem.

Informacja o plikach cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane za pośrednictwem przeglądarki w Państwa urządzeniu końcowym podczas korzystania z naszej strony internetowej. Te pliki tekstowe zawierają informacje umożliwiające udostępnienie łatwych w użytkowaniu usług i są odczytywane przez przeglądarki internetowe. Pliki cookie umożliwiają naszej stronie internetowej rozpoznawanie Państwa urządzenia, aby nasz serwer internetowy mógł prezentować Państwu bardziej indywidualną, lepszą, szybszą stronę internetową, która jest lepiej dostosowana do Państwa potrzeb.

Z tego względu należy pamiętać, że zablokowanie plików cookie może skutkować brakiem dostępu do niektórych treści internetowych.

Zasadniczo rozróżnia się pliki cookie następującego rodzaju:

 • Sesyjne pliki cookie: pliki te są zapisywane w Państwa komputerze lub urządzeniu końcowym podczas przeglądania naszych stron internetowych, a następnie usuwane.
 • Trwałe pliki cookie: te pliki pozostają w Państwa komputerze na dłuższy czas.
 • Pliki cookie podmiotów zewnętrznych: te pliki są tworzone przez partnerskie strony internetowe i zapisywane na naszej stronie. Służą na przykład do dostarczania spersonalizowanych reklam.

Generalnie korzystamy z technologii internetowych (np. plików cookie, skryptów JavaScript) wyłącznie w celu ułatwienia Państwu korzystania z naszej strony internetowej oraz zoptymalizowania naszej oferty i Państwa komunikacji z naszymi treściami:

 • Stosujemy tzw. sesyjne pliki cookie w celu utrzymania aktywności bieżącej sesji.
 • Korzystamy z plików cookie w celu analizowania danych. Dzięki temu możemy ustalić, w jaki sposób np. przyjmowane są nasze formularze, ilu użytkowników odwiedza nasze strony lub które strony internetowe są odwiedzane najczęściej.
 • Korzystamy z plików cookie podmiotów zewnętrznych, które służą do usprawnienia Państwa korzystania z naszych treści i ogłoszeń reklamowych.

Ponadto niniejsza strona internetowa korzysta z usług analizy internetowej Google. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszych wytycznych dotyczących ochrony danych.

Niektóre podmioty zewnętrzne umieszczają pliki cookie w Państwa komputerze, zwłaszcza w celu rejestrowania zachowań użytkowników i personalizowania ofert (łącznie z reklamą). W zależności od platformy stosuje się wiele plików cookie podmiotów zewnętrznych. Informacje na temat postępowania podmiotów zewnętrznych w zakresie plików cookie są dostępne na odpowiednich stronach w sieci. Informacje na temat sieci znajdują się poniżej w tabeli. Pliki cookie podmiotów zewnętrznych nie podlegają naszej kontroli. Z tego względu zalecamy sprawdzenie na poszczególnych stronach internetowych podmiotów zewnętrznych, jakie pliki cookie są stosowane i w jaki sposób są zarządzane. W przypadku popularnych podmiotów zewnętrznych, takich jak Facebook, Google i wielu innych, usługa „Digital Advertising Alliance” oferuje możliwość zbiorczej rezygnacji dla wszystkich podmiotów zewnętrznych. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej w punktach „Aktualnie stosowane pliki cookie” i „Zarządzanie plikami cookie / sprzeciw”.

Plik cookie, technologia lub dostawca Zadanie Okres ważności
Google Analytics
__utma Umożliwia rejestrowanie odwiedzin i użytkowników. 2 lata
__utmz Ustala źródło/kampanię, z których pochodzą użytkownicy. 6 miesięcy
__utmx Jest stosowany specjalnie do celów testów i eksperymentów w ramach Analytics. 26 miesięcy
__utmt Ograniczenie wskaźnika żądań do Google Analytics. 10 min
__utmb Służy do rejestrowania nowych odwiedzin. 30 min
__utmc W połączeniu z __utmb służy do ustalenia, czy są to nowe odwiedziny. Jest usuwany przy zamknięciu przeglądarki
__gat Plik cookie związany z funkcją, który może mieć różne zadania. 2 lata
PHP
PHPSESSID PHP Session Cookie     Jest usuwany przy zamknięciu przeglądarki

W menu Państwa przeglądarki znajdują się opcje ustawień dotyczących korzystania z plików cookie. Zazwyczaj przeglądarka oferuje następujące opcje ustawień:

 • Wyświetl pliki cookie,
 • Akceptuj pliki cookie,
 • Dezaktywuj wszystkie lub określone pliki cookie,
 • Dezaktywuj wszystkie pliki cookie przy zamknięciu przeglądarki,
 • Blokuj pliki cookie,
 • Powiadamianie o plikach cookie oraz
 • Sprzeciw wobec analizy internetowej i śledzenia.

Instrukcje dotyczące dezaktywacji plików cookie w poniższych przeglądarkach znajdują się na stronach producenta. Zablokowanie naszych plików cookie w Państwa przeglądarce może uniemożliwić Państwu korzystanie z niektórych obszarów naszej strony internetowej.

Pytania dotyczące naszej polityki ochrony danych

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez spółkę AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH.

W razie pytań, wątpliwości lub zażaleń dotyczących informacji o ochronie danych lub naszego postępowania w zakresie Państwa danych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, Martina Rettenbacher.

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Datenschutz
Martina Rettenbacher
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
Austria
datenschutz@quehenberger.com