Privacy Statement

Zásady ochrany osobních údajů

Stav: 04/2019

Ustanovení o ochraně osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás nesmírně důležité. Níže Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je používáme, komu je předáváme a jaká práva v souvislosti s používáním údajů máte. Kromě toho se dozvíte, jaká opatření pro zabezpečení údajů jsou přijímána a jak se s námi spojíte, pokud budete mít dotazy týkající se ochrany údajů.

Za zpracování dat zodpovídá společnost AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH (dále jen AQG)

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA / RAKOUSKO

nebo s ní spojená přidružená společnost v dotyčné záležitosti.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je kontaktní osoba pro otázky ochrany údajů

Martina Rettenbacher

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA / RAKOUSKO
datenschutz@quehenberger.com nebo dataprotection@quehenberger.com

Pokud máte dotazy, pochybnosti nebo stížnosti týkající se sdělení o ochraně osobních údajů nebo zacházení s vašimi údaji, obraťte se na Martina Rettenbacher, naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů.

Rozsah zpracování osobních údajů závisí na různých faktorech, například na Vámi požadovaných službách, námi poskytovaných a Vámi využívaných službách, na druhu a rozsahu obchodního vztahu s Vámi apod.

Osobními údaji se myslí údaje, z nichž se dá usuzovat na Vaši osobu. Patří k nim především údaje o totožnosti (jméno, adresa, datum narození, kontaktní údaje apod.) nebo údaje z osobních dokladů, jako např. průkazů totožnosti.

Osobní údaje je možné shromažďovat automaticky při návštěvě našich webových stránek. Podrobnosti ohledně toho naleznete v Návštěva / využívání našich webových stránek.

Zpracovány budou rovněž i ta data, která nám sdělíte, pokud

Údaje můžeme také získávat z veřejně přístupných zdrojů (např. z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí) nebo od třetích stran, např. přes obchodní partnery, s námi propojené osoby, v rámci smluvních jednání a plnění smluv.

Pokud jste dostali nebo zadali přístupové údaje, uživatelská jména či hesla, je na vás, abyste tyto údaje uchovávali zabezpečené a v tajnosti.

Osobní údaje zpracováváme pouze v případě, že je to nezbytné, a to výhradně v souladu s platnými zákonnými ustanoveními, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) i vnitrostátními právními předpisy o ochraně údajů. Osobní údaje zpracováváme pouze pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, pro plnění smlouvy a proto, abychom mohli dostát dalším podnikatelským zájmům a povinnostem, a to pouze v té míře, v níž pro zpracování existuje právní základ, zejména pro

 • plnění smluvních povinností;
 • plnění právních závazků;
 • účely oprávněných zájmů.

 
Pokud neexistuje právní základ, jsou údaje zpracovávány pouze v rámci Vašeho souhlasu. S účinností do budoucna jste kdykoli oprávněni svůj souhlas se zpracováním údajů odvolat. Odvolání souhlasu je možné kdykoli e-mailem bez určité formy na e-mailové adrese (datenschutz@quehenberger.com nebo dataprotection@quehenberger.com) nebo také poštou (AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH, Datenschutz (Ochrana osobních údajů), Gewerbegebiet Nord 5, 5204 Straßwalchen, AUSTRIA / RAKOUSKO).

Pokud na základě svého souhlasu obdržíte newsletter nebo se zúčastníte zákaznických anket, můžete odvolání rovněž provést přes odkaz uvedený k tomu účelu v e-mailu, který Vám bude zaslán.

Poskytovány jsou osobní údaje pouze v případě, že to připouští právní předpisy nebo že je to nezbytné pro plnění smlouvy, pro splnění právních povinnosti nebo pro realizaci zakázky, nebo také v případě, že se zajímáte o výběrové řízení na pracovní místo v některé z našich koncernových společností.

Ve společnosti obdrží Vaše údaje jen ta oddělení nebo zaměstnanci, která, resp. kteří je potřebují pro plnění smlouvy, splnění právních povinnosti nebo pro účely zájmů. Pokud tyto úkoly vykonává koncernová společnost, jsou Vaše údaje předány dané společnosti. Při předání koncernové společnosti, která se nachází mimo Evropskou unii, zajistíme, aby byly vždy dodrženy evropské normy pro zabezpečení údajů. Údaje jsou předávány mimo Evropskou unii například v případě, že se ucházíte o pracovní místo v koncernové společnosti mimo Evropskou unii nebo že na takovou společnost směřujete dotazy.

Kromě toho od nás obdrží Vaše údaje pověření zpracovatelé (např. provozovatelé datového centra), pokud jsou nezbytné pro plnění jejich úkolů. Všichni zpracovatelé (jinými slovy poskytovatelé služeb, kteří z našeho pověření zpracovávají údaje) poskytují své služby v rámci smlouvy odpovídající právním předpisům týkajícím se ochrany údajů, která je zavazuje k tomu, aby s údaji nakládali jako s důvěrnými a zpracovávali je v rámci poskytovaných služeb.

Wir übertragen oder verarbeiten Daten nur dann in Länder außerhalb der EU (Drittländer), wenn Sie dieser Verarbeitung zustimmen, dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder vertraglich notwendig und in jedem Fall nur soweit dies generell erlaubt ist. Ihre Zustimmung ist in den meisten Fällen der wichtigste Grund, dass wir Daten in Drittländern verarbeiten lassen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten in Drittländern wie den USA, wo viele Softwarehersteller Dienstleistungen anbieten und Ihre Serverstandorte haben, kann bedeuten, dass personenbezogene Daten auf unerwartete Weise verarbeitet und gespeichert werden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nach Meinung des Europäischen Gerichtshofs derzeit kein angemessenes Schutzniveau für den Datentransfer in die USA besteht. Die Datenverarbeitung durch US-Dienste (wie beispielsweise Google Analytics) kann dazu führen, dass gegebenenfalls Daten nicht anonymisiert verarbeitet und gespeichert werden. Ferner können gegebenenfalls US-amerikanische staatliche Behörden Zugriff auf einzelne Daten nehmen. Zudem kann es vorkommen, dass erhobene Daten mit Daten aus anderen Diensten desselben Anbieters, sofern Sie ein entsprechendes Nutzerkonto haben, verknüpft werden. Nach Möglichkeit versuchen wir Serverstandorte innerhalb der EU zu nutzen, sofern das angeboten wird.

Wir informieren Sie an den passenden Stellen dieser Datenschutzerklärung genauer über Datenübertragung in Drittländer, sofern diese zutrifft.

Pro ochranu Vašich údajů jsme přijali vhodná technická a organizační opatření, na jejichž základě jsou Vaše údaje chráněny před ztrátami, manipulací nebo také před neoprávněným přístupem. Tato opatření jsou neustále přizpůsobována danému stavu techniky.

Vaše údaje jsou uchovávány pouze po dobu, po kterou je to nezbytné nebo zákonné, jinak v rámci povinností uchovávat údaje a záznamy, které nám předepisuje zákon.

Můžete kdykoli uplatnit právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu a přenos údajů a rovněž požadovat výmaz nebo omezení zpracování svých osobních údajů. Udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování Vašich osobních údajů až do zrušení není však zrušením dotčena.

Pokud se domníváte, že Vaše údaje nezpracováváme v souladu se zákonem, žádáme Vás, abyste nás kontaktovali. Na adrese datenschutz@quehenberger.com nebo dataprotection@quehenberger.com, popř. dopisem zaslaným na adresu AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH, Datenschutz (Ochrana osobních údajů), Gewerbegebiet Nord 5, 5204 Straßwalchen, AUSTRIA / RAKOUSKO nám můžete sdělit Vaše pochybnosti.

Se svými stížnostmi se můžete také obrátit na rakouský úřad pro ochranu osobních údajů:

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40 - 42
1030 Wien
Telefon: +43 1 52152 0
E-Mail: dsb@dsb.gv.at

Nezletilé osoby mladší 14 let nemohou udělit účinný souhlas se zpracováním údajů, ale souhlas musí udělit zákonný zástupce. Pokud obdržíme údaje dětí mladších 14 let a dozvíme se o tom, zpracování těchto údajů neprodleně zanecháme.

V případě potřeby si vyhrazujeme právo naše prohlášení o ochraně osobních údajů upravit. Aktuální verzi prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete vždy na našich webových stránkách na adrese www.quehenberger.com.

Kdy zpracováváme data?

Naše stránky spravuje společnost AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH se sídlem v Gewergebiet Nord 5 (průmyslová zóna Sever 5), 5204 Straßwalchen, RAKOUSKO (dále jmenovaná jako AQG). V rámci návštěvy a využívání našich stránek, formulářů a služeb se shromažďují, zpracovávají a ukládají různé údaje.

Správce pro zpracování údajů je:

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA / RAKOUSKO

1.1 Data prohlížeče

Pokud používáte naše webové stránky, webové servery automaticky shromažďují a ukládají informace, které nám předává váš prohlížeč (Přístupová data / protokolové soubory serveru). Jedná se o informace o

 • typu a verzi prohlížeče
 • použitém operačním systému
 • URL odkazovače
 • názvu hostitele přístupového počítače (IP adresa)
 • době požadavku na server
 • množství přenesených dat a hlášení
 • zda bylo vyvolání úspěšné

Adresy IP uživatelů jsou po ukončení používání vymazány nebo anonymizovány. V případě anonymizace se adresy IP mění tak, aby nemohly být přiřazeny identifikovatelné fyzické osobě pomocí informací, které máme k dispozici.

Údaje v tzv. protokolových souborech jsou vyhodnocovány v anonymní podobě a výlučně za účelem dalšího zlepšování našich webových stránek a jejich uživatelského komfortu, stejně jako rychlejšího nalezení a opravy technických chyb. Kromě toho se používají k řízení kapacity serveru, aby mohly v případě potřeby poskytnout odpovídající objemy dat.

1.2 Sledování webových stránek – Cookies

Naše webové stránky používají tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, uložené prohlížečem na vaše koncové zařízení. Nejsou škodlivé a slouží k tomu, aby náš webový server rozpoznal váš počítač a usnadnil vám navigaci a používání našich webových stránek.

Soubory cookie používáme k tomu, abychom uživatelům našich webových stránek poskytli optimální komfort při návštěvě webu. Některé soubory cookie zůstanou ve vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je nevymažete.

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval, než obdržíte soubor cookie. Můžete se rozhodnout, zda budete soubor cookie akceptovat. Váš prohlížeč můžete nastavit i tak, aby byly soubory cookie deaktivovány. V tomto případě však některé služby na našich webových stránkách nemusí fungovat správně. Další informace ohledně Cookies používaných na těchto stránkách naleznete na našem upozornění o Cookies.

1.3 Sledování webových stránek – Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu pro analýzu webů společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o používání těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány.

Používáme službu Google Analytics pouze se spuštěnou anonymizací IP adres. To znamená, že IP adresa uživatelů bude společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních zemích Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena.

Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google využívat tyto informace k vyhodnocení vašeho užívání stránek a pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách určených provozovateli internetových stránek a pro poskytování dalších služeb spojených s využitím webových stránek a internetu. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google. Tyto údaje budou po 26 měsících vymazány.

Ukládání souborů cookies můžete zakázat příslušným nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě může dojít k omezení využívání některých funkcí těchto webových stránek. Zaznamenávání dat vygenerovaných souborem cookie o používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) pro společnost Google a také zpracování těchto dat společností Google můžete zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče z následujícím odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/analytics/terms nebo na https://policies.google.com/.

 

1.4 Remarketingové/marketingové služby Google

Na základě našich oprávněných zájmů (tzn. v zájmu analýzy, optimalizace a hospodárného provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) používáme marketingové a remarketingové služby (krátce „marketingové služby Google“) společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) („společnost Google“).

Marketingové služby Google nám dovolují zobrazovat reklamní inzeráty na naše webové stránky respektive na našich webových stránkách cíleněji, aby se uživatelům předkládaly pouze inzeráty, které potenciálně odpovídají jejich zájmům. Jestliže se uživateli zobrazují např. inzeráty na výrobky, o něž se zajímal na jiných webových stránkách, hovoříme o „remarketingu“. Pro tento účel provede Google při vyvolání našich a jiných webových stránek, na nichž jsou aktivní marketingové služby Google, bezprostředně kód Google a do webové stránky se integrují tzv. (re)marketingové tagy (neviditelné grafiky nebo kódy, označované též jako „sledovací pixely“). S jejich pomocí se na zařízeních uživatelů ukládá individuální cookie, tedy malý soubor (místo souborů cookie mohou být použity i podobné technologie). Soubory cookie mohou umisťovat různé domény, mimo jiné google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com nebo googleadservices.com. V tomto souboru se zaznamená, které webové stránky uživatel vyhledal, o jaký obsah se zajímal a na jaké nabídky klikl, dále technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazujících webových stránkách, době návštěvy, stejně jako další údaje o využití online nabídky. Eviduje se rovněž IP adresa uživatelů, přičemž v rámci Google Analytics sdělujeme, že je IP adresa ve členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních zemích Dohody o Evropském hospodářském prostoru krácena a jen ve výjimečných případech se přenáší celá na server Googlu v USA a krátí se tam. IP adresa není spojována s daty uživatele v rámci jiných nabídek Google. Výše uvedené informace může spojovat Google i s takovými informacemi z jiných zdrojů. Když uživatel navštíví následně jiné webové stránky, mohou mu být zobrazeny reklamy odpovídající jeho zájmům.

Data uživatelů se v rámci marketingových služeb Google zpracovávají pseudonymně, tzn. Google neukládá a nezpracovává např. jméno a e-mailovou adresu uživatelů, ale zpracovává relevantní data v relaci k souborům cookie v rámci pseudonymních uživatelských profilů. Z pohledu Google se inzeráty tedy nespravují a nezobrazují pro konkrétně identifikovanou osobu, ale pro majitele souborů cookie, nezávisle na tom, kdo tímto majitelem souborů cookie je. To neplatí, když uživatel Googlu výslovně povolil, aby byla data zpracovávána bez pseudonymizace. Informace shromážděné o uživatelích prostřednictvím marketingových služeb Google se předávají společnosti Google a ukládají se na serverech Googlu v USA.

K marketingovým službám Google, které používáme, patří mj. online reklamní program „Google AdWords“. V případě Google AdWords obdrží každý zákazník AdWords jiný „konverzní cookie“. Soubory cookie tak nelze sledovat přes webové stránky zákazníků AdWords. Informace opatřené pomocí souborů cookie slouží k tomu, aby se vytvořily konverzní statistiky pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci AdWords se dozví celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich inzerát a byli převedeni na stránku opatřenou tagem konverzního sledování. Neobdrží však žádné informace, s nimiž by bylo možné uživatele osobně identifikovat.

Můžeme rovněž používat službu „Google Optimizer“. Google Optimizer nám umožňuje sledovat takzvaným „A/B testováním“, jaký mají různé změny webové stránky (např. změny vstupního pole, designu apod.) dopad. Pro tyto testovací účely se ukládají na zařízeních uživatelů soubory cookie. Zpracovávají se přitom pouze pseudonymní údaje uživatelů.

Dále můžeme používat systém „Google Tag Manager“, s nímž můžeme do naší webové stránky integrovat a zde spravovat analyzační a marketingové služby Googlu.

Další informace o tom, jak Google používá údaje pro marketingové účely, najdete na přehledové stránce: policies.google.com/technologies/ads?hl=de, prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů na policies.google.com/privacy?hl=de.

Pro podání námitek proti zájmově orientované reklamě prostřednictvím marketingových služeb Google můžete využít možností nastavení a vypnutí poskytnutých Googlem na: adssettings.google.com.

Údaje, které nám předáte prostřednictvím zadávacího formuláře na našich webových stránkách, budou na našich webových serverech uloženy za účelem zpracování požadavku po dobu 14 dnů a poté smazány. Podrobnosti ohledně předávání dat naleznete v oddílu „Kdo dostává jaké údaje“.

Shromažďují se následující osobní údaje:

 • Křestní jméno (Povinné)
 • Příjmení(Povinné)
 • Firma (Povinné)
 • Ulice, č.p.
 • PSČ
 • Město
 • Země
 • E-mail (Povinné)
 • Telefon (Povinné)
 • Oblast (Povinné)
 • Předmět
 • Zpráva (Povinné)
 • Zaslání kopie e-mailu s dotazem
 • Potvrzení přečtení prohlášení o ochraně osobních údajů

Informace o Vašich právech vzhledem k § 13 GDPR naleznete v oddílu „Jaká práva máte vzhledem k Vašim osobním údajům“.

Údaje, která nám na našich stránkách předáte prostřednictvím kontaktního formuláře k žádosti jako subdodavatel, budou předány dále za účelem zpracování žádosti na příslušné oddělení a po 14 dnech odstraněny z webových serverů. Podrobnosti ohledně předávání dat naleznete v oddílu „Kdo dostává jaké údaje“.

Shromažďují se následující osobní údaje:

 • Firma (Povinné)
 • Ulice, č.p.
 • PSČ
 • Město
 • Země(Povinné)
 • DIČ (Povinné)
 • Web
 • Oslovení
 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • Pozice
 • Telefon (Povinné)
 • E-mail (Povinné)
 • Místní doprava Rakousko
 • Linková doprava Rakousko
 • Charterová doprava Rakousko
 • Místní doprava jiné země
 • Linková doprava Mezinárodní
 • Charterová doprava Mezinárodní
 • Sprinter
 • Vozidlo místní dopravy plachta
 • Vozidlo místní dopravy kufr
 • Tahač s návěsem
 • Návěs plachta
 • Návěs kufr
 • Motorové vozidlo s výměnnou nástavbou
 • Potvrzení o přečtení prohlášení o ochraně osobních údajů

Informace o Vašich právech vzhledem k § 13 GDPR naleznete v oddílu „Jaká práva máte vzhledem k Vašim osobním údajům“.

Osobní údaje budou shromažďovány pouze tehdy, pokud nám je poskytnete v rámci registrace nebo při online žádosti o zaměstnání. Následující osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a používány pro účely vámi objednaných služeb a pro zpracování vašich dotazů a žádostí o zaměstnání.

 • Oslovení (povinné pole)
 • Titul
 • Jméno (povinné pole)
 • Příjmení (povinné pole)
 • E-mail (povinné pole)
 • Telefon (povinné pole)
 • Dokumenty přiložené k žádosti o zaměstnání

Pokud se u nás ucházíte o místo, musíte si založit na našem portálu pro uchazeče o zaměstnání profil uchazeče. Pole označená jako povinná musí být vyplněna, jinak nebude možné založení vašeho profilu uchazeče ani odeslání vaší žádosti o zaměstnání.

Založením profilu uchazeče souhlasíte s tím, že můžeme vaše údaje použít k internímu porovnání pracovních míst, a to i v případě, že neexistuje žádná aktivní žádost o zaměstnání, a že vás můžeme kontaktovat, abychom vám nabídli zajímavé oblasti působení. Máte právo na informace, opravu, vymazání, omezení zpracování a právo na přenos vašich osobních údajů, stejně jako právo na námitku.

V rámci provozu našich webových stránek a portálu pro uchazeče o zaměstnání, při zpracování vašich dotazů, žádostí o zaměstnání a vašeho využívání našich služeb pověřujeme zpracováním poskytovatele služeb (softwaru), kteří mohou v průběhu své činnosti získat přístup k vašim osobním údajům. Zavázali se nám, že budou dodržovat platná nařízení o ochraně osobních údajů. Další informace o námi pověřených poskytovatelích služeb si můžete vyžádat na adrese datenschutz@quehenberger.com.

Založením profilu uchazeče souhlasíte s tím, že budou vaše osobní údaje, včetně dokumentů k žádosti o zaměstnání, předány ke zpracování kontaktním partnerům příslušných poboček a specializovaných oddělení v rámci společnosti AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP nebo firmám, ve kterých má koncernová společnost podíly, za účelem interního porovnání pracovních míst a celého procesu podávání žádostí o zaměstnání. Dále souhlasíte s tím, že vás mohou společnosti kontaktovat, aby vám nabídly zajímavé oblasti působení v příslušné společnosti a/nebo aby vás zapojily do dalších fází procesu podávání žádostí o zaměstnání (např. hodnotící centra, testy apod.). Tento souhlas můžete ve vašem profilu uchazeče kdykoli odvolat. Současně můžete celý váš profil uchazeče smazat. Informace o vašich právech podle § 13 GDPR naleznete v oddílu „Jaká práva máte ohledně vašich osobních údajů“.

Ukládání a zabezpečení osobních údajů

Údaje vašeho profilu uchazeče budou automaticky smazány po uplynutí 18 měsíců od vaší poslední aktivity na profilu. V případě zamítnutí žádosti o zaměstnání uchováváme všechny s ní související údaje a dokumenty, stejně jako korespondenci po dobu 18 měsíců, pak jsou automaticky smazány. V případě úspěšné žádosti o zaměstnání budou vaše údaje a dokumenty použity k založení pracovního poměru.

Přijímáme veškerá nejmodernější technická a organizační opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje před ztrátou, neoprávněným přístupem a zneužitím. 

Cookie-náznak

Soubory cookie jsou nejmenší textové soubory, které prohlížeč ukládá na vaše koncové zařízení, když používáte naše webové stránky. Tyto textové soubory obsahují informace pro poskytování uživatelsky přívětivých služeb a jsou načítány webovými prohlížeči. Soubory cookie umožňují našim webovým stránkám, aby vás rozpoznaly, takže vám může náš webový server představit individuálnější, lepší, rychlejší a vašim potřebám přizpůsobené webové stránky.

Proto upozorňujeme, že při blokování souborů cookie možná nebudete mít přístup k některým webovým obsahům.

U souborů cookie se v zásadě rozlišují následující typy:

 • Soubory cookie související s relací: Při surfování na našich webových stránkách se ukládají na váš počítač nebo koncové zařízení a poté jsou smazány.
 • Trvalé soubory cookie: Tyto soubory cookie zůstanou na vašem počítači delší dobu.
 • Soubory cookie třetích stran: Tyto soubory cookie jsou vytvářeny partnerskými webovými stránkami a jsou vloženy do našich stránek. Slouží například k zobrazování personalizované reklamy.

Obecně používáme internetové technologie (např. soubory cookie, Java Script) pouze k tomu, abychom vám usnadnili prohlížení našich webových stránek a optimalizovali vaši komunikaci s našimi obsahy:

 • Používáme takzvané soubory cookie související s relací, abychom udrželi aktuální relaci aktivní.
 • Soubory cookie používáme k analýze dat. Tak například poznáme, jak jsou přijímány naše formuláře, kolik návštěvníků používá naše stránky nebo které webové stránky jsou nejnavštěvovanější. 
 • Využíváme soubory cookie třetích stran ke zlepšení vašich zkušeností s našimi obsahy a reklamami.

Tyto webové stránky používají také služby webové analýzy Google. Další informace k tomuto tématu a obecné informace o ochraně údajů naleznete v části Ochrana osobních údajů.

Některé třetí strany používají soubory cookie ve vašem počítači hlavně k registraci chování návštěvníků a personalizaci nabídek (včetně reklamy). V závislosti na platformě je nastaveno několik souborů cookie třetích stran. Jak třetí strana používá soubory cookie, si můžete přečíst na příslušných stránkách sítě. Informace o sítích najdete dole v tabulce. Nad soubory cookie třetích stran nemáme žádnou kontrolu. Proto vám doporučujeme prověřit relevantní webové stránky třetích stran, abyste zjistili, které soubory cookie se používají a jak je lze spravovat. Pro běžné třetí strany, jako je Facebook, Google a další, nabízí "Digital Advertising Alliance" možnost, jak provést hromadný opt-out všech DAA společností. Další informace najdete v bodech 4 a 5.

Cookie, technologie popř. poskytovatelé Úkol Životnost
Google Analytics
__utma Umožňuje sledování návštěvnosti a návštěvníků. 2 roky   
__utmz Zjišťuje, ze kterého zdroje/kampaně návštěvník přichází.     6 měsíce
__utmx Je soubor cookie, který se používá speciálně pro testování a experimenty v rámci služby Analytics.    26 měsíce
__utmt Omezení míry požadavku na službu Google Analytics   10 minuty    
__utmb Používá se k zjišťování nových návštěv.     30 minuty    
__utmc Ve spojení s __utmb se zjišťuje, zda jde o novou (nedávnou) návštěvu.     Bude odstraněn, když zavřete prohlížeč    
__gat Funkční soubor cookie, jehož úkoly se mohou lišit.     2 roky    
PHP
PHPSESSID PHP Session Cookie     Bude odstraněn, když zavřete prohlížeč    

V nabídce prohlížeče najdete možnosti nastavení pro použití souborů cookie. Prohlížeč má zpravidla následující možnosti nastavení:

 • zobrazit soubory cookie,
 • povolit soubory cookie,
 • deaktivovat všechny nebo určité soubory cookie,
 • deaktivovat všechny soubory cookie při zavření prohlížeče,
 • blokovat soubory cookie,
 • informovat, pokud má být nastaven soubor cookie a
 • zakázat webovou analýzu sledování

Pro následující prohlížeče najdete návod k deaktivaci souborů cookie na stránkách výrobce. Pokud ve vašem prohlížeči zablokujete naše soubory cookie, nebudete moci používat některé části našich webových stránek.

Dotazy ke sdělení o ochraně osobních údajů

Tyto webové stránky spravuje společnost AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH.

Pokud máte dotazy, pochybnosti nebo stížnosti týkající se sdělení o ochraně osobních údajů nebo zacházení s vašimi údaji, obraťte se na Martina Rettenbacher, naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů.

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Datenschutz (Ochrana osobních údajů)
Martina Rettenbacher
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
Austria
datenschutz@quehenberger.com nebo dataprotection@quehenberger.com