Privacy Statement

Ochrana osobných údajov

Stav: 04/2019

Ustanovenia o ochrane osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás obzvlášť dôležité. Týmto vás chceme informovať, ktoré osobné údaje budeme zisťovať, ako sa údaje budú používať, komu sa budú posielať a aké sú vaše práva v súvislosti s používaním údajov. Okrem toho sa dozviete, aké opatrenia sa na zabezpečenie údajov vykonajú a ako s nami môžete nadviazať kontakt v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa ochrany údajov.

Zodpovedným za spracovanie osobných údajov je spoločnosť AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH (ďalej nazývané aj AQG)

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTIRA (RAKÚSKO)

alebo príslušný koncernový podnik, ktorý je s ňou v danej záležitosti prepojený.

Osobou poverenou ochranou osobných údajov je vaša kontaktná osoba pri otázkach týkajúcich sa ochrany osobných údajov

Martina Rettenbacher

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA (RAKÚSKO)
datenschutz@quehenberger.com alebo dataprotection@quehenberger.com

Ak máte otázky, pochybnosti alebo sťažnosti v súvislosti s upozornením týkajúcim sa ochrany osobných údajov alebo s našim zaobchádzaním s vašimi osobnými údajmi, obráťte sa na osobu poverenú ochranou osobných údajov, pani Martina Rettenbacher.

Rozsah spracovania osobných údajov je závislý od rôznych faktorov, od služieb, ktoré využívate, od servisu, ktorý ponúkame a ktorý využívate, od druhu a rozsahu obchodného vzťahu s vami atď.

Osobnými údajmi sa myslia také údaje, ktoré umožňujú identifikáciu vašej osoby. K tomu patria predovšetkým osobné údaje (meno, adresa, dátum narodenia, kontaktné údaje atď.) alebo údaje týkajúce sa totožnosti ako preukazy.

Osobné údaje môžu byť získané automaticky pri návšteve našej webovej stránky. Podrobnosti k tomu nájdete v Návšteva/používanie našej webovej stránky.

Spracovávajú sa aj tie údaje, ktoré nám oznámite, keď

 
Údaje môžeme okrem toho obdržať z verejne prístupných zdrojov (napr. obchodný register, kataster) alebo od tretej strany, prostredníctvom obchodných partnerov, našich pridružených podnikov, v rámci zmluvných rokovaní alebo plnení zmluvy.

Ak ste obdržali alebo zadali prístupové údaje, používateľské kódy, heslá, tak vám prislúcha bezpečné uschovanie a zachovanie utajenia týchto údajov.

Osobné údaje spracovávame iba pokiaľ je to nevyhnutné a výlučne podľa platných zákonných nariadení, zvlášť podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (DSGVO), ako aj vnútroštátnych zákonov o ochrane údajov. Osobné údaje spracovávame iba na vykonanie predzmluvných opatrení, na plnenie zmluvy a na realizáciu plnenia iných podnikových záujmov alebo povinností a iba v rozsahu právneho základu, obzvlášť na

 • plnenie zmluvných povinností
 • plnenie zákonných povinností
 • ochranu oprávnených záujmov
   

Pokiaľ neexistuje žiadny právny základ, spracovávajú sa údaje iba v rámci vášho súhlasu. S účinnosťou do budúcnosti ste kedykoľvek oprávnení, schválenie spracovania osobných údajov odvolať. Odvolanie je kedykoľvek možné pomocou neformálneho e-mailu (datenschutz@quehenberger.com alebo dataprotection@quehenberger.com) alebo aj poštou (AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH, Datenschutz (Ochrana osobných údajov), Gewerbegebiet Nord 5, 5204 Straßwalchen, AUSTRIA / RAKÚSKO).

Ak vám na základe nášho schválenia príde newsletter alebo sa zúčastníte zákazníckeho prieskumu, môže sa odvolanie okrem toho realizovať prostredníctvom na to určeného odkazu, ktorý sa bude nachádzať v e-maile, ktorý vám bude poslaný.

Osobné údaje sa postúpia iba pokiaľ povoľuje zákon a pokiaľ je toto potrebné na plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností alebo realizáciu objednávky alebo ak sa zaujímate o výberové konanie v jednom z podnikov nášho koncernu.

V rámci podniku budú vaše údaje sprístupnené iba tým oddeleniam alebo zamestnancom, ktorí ich potrebujú na plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností alebo ochranu záujmov. Pokiaľ tieto úlohy plní podnik koncernu, postúpia sa vaše údaje na príslušný podnik. Pri postúpení na koncernový podnik mimo Európskej únie zabezpečíme, aby sa neustále zachovali európske normy ochrany osobných údajov. Postúpenie údajov mimo Európsku úniu prebieha napríklad vtedy, ak sa uchádzate o miesto v koncernovom podniku mimo Európskej únie alebo ak pošlete žiadosti na takéto podniky.

Okrem toho poverení spracovatelia (napr. prevádzkovateľ výpočtového strediska) od nás dostanú vaše údaje, pokiaľ budú tieto potrebné na plnenie ich úloh. Všetci spracovatelia (inými slovami servisní partneri, ktorí na základe našej žiadosti spracovávajú údaje) poskytujú svoje služby v rámci zmluvy, ktorá zodpovedá predpisom o ochrane osobných údajov, ktorá ich zaväzuje, aby s vašimi údajmi zaobchádzali dôverne a aby ich spracovávali iba v rámci poskytovania služby.

Wir übertragen oder verarbeiten Daten nur dann in Länder außerhalb der EU (Drittländer), wenn Sie dieser Verarbeitung zustimmen, dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder vertraglich notwendig und in jedem Fall nur soweit dies generell erlaubt ist. Ihre Zustimmung ist in den meisten Fällen der wichtigste Grund, dass wir Daten in Drittländern verarbeiten lassen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten in Drittländern wie den USA, wo viele Softwarehersteller Dienstleistungen anbieten und Ihre Serverstandorte haben, kann bedeuten, dass personenbezogene Daten auf unerwartete Weise verarbeitet und gespeichert werden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nach Meinung des Europäischen Gerichtshofs derzeit kein angemessenes Schutzniveau für den Datentransfer in die USA besteht. Die Datenverarbeitung durch US-Dienste (wie beispielsweise Google Analytics) kann dazu führen, dass gegebenenfalls Daten nicht anonymisiert verarbeitet und gespeichert werden. Ferner können gegebenenfalls US-amerikanische staatliche Behörden Zugriff auf einzelne Daten nehmen. Zudem kann es vorkommen, dass erhobene Daten mit Daten aus anderen Diensten desselben Anbieters, sofern Sie ein entsprechendes Nutzerkonto haben, verknüpft werden. Nach Möglichkeit versuchen wir Serverstandorte innerhalb der EU zu nutzen, sofern das angeboten wird.

Wir informieren Sie an den passenden Stellen dieser Datenschutzerklärung genauer über Datenübertragung in Drittländer, sofern diese zutrifft.

Na ochranu vašich údajov sme prijali vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia vaše údaje pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Tieto opatrenia sa budú neustále prispôsobovať aktuálnemu stavu techniky.

Vaše údaje ukladáme iba tak dlho, pokiaľ je to potrebné a v súlade s právom, okrem toho len v rámci povinností vedenia záznamov, ktoré nám predpisuje zákon.

Kedykoľvek si môžete uplatniť právo na prístup k údajom, opravu a prenos údajov, ako aj požadovať vymazanie alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Udelené súhlasy na spracovanie vašich osobných údajov môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať. Avšak zákonnosť spracovávania vašich osobných údajov až do odvolania nebude týmto odvolaním dotknutá.

Ak si myslíte, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade so zákonom, prosíme vás, aby ste nás kontaktovali. Svoje obavy nám môžete oznámiť na e-mailovej adrese datenschutz@quehenberger.com alebo dataprotection@quehenberger.com, príp. listom na AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH, Datenschutz (Ochrana osobných údajov), Gewerbegebiet Nord 5, 5204 Straßwalchen.

Vaše sťažnosti môžete poslať aj na rakúsky dozorný orgán:

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40 - 42
1030 Wien
Telefón: +43 1 52152 0
E-Mail: dsb@dsb.gv.at

Maloletí vo veku do 14 rokov nemôžu poskytnúť súhlas na spracovanie osobných údajov. Súhlas musí poskytnúť ich zákonný zástupca. Pokiaľ dostaneme údaje od detí vo veku do 14 rokov a pokiaľ budeme o tom oboznámení, bezodkladne zastavíme spracovávanie týchto údajov.

V prípade potreby si vyhradzujeme právo na prispôsobenie nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Aktuálnu verziu vyhlásenia o ochrane osobných údajov nájdete vždy na našej webovej stránke na www.quehenberger.com.

Kedy spracovávame údaje?

O naše webové stránky sa stará spoločnosť AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH so sídlom – Gewergebiet Nord 5, 5204 Straßwalchen, Rakúsko (ďalej nazývaná ako AQG). V rámci návštevy a používania našej webovej stránky, formulárov a služieb sa získavajú, spracovávajú a uchovávajú rôzne údaje.

Zodpovedný za spracovanie údajov je:

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA (RAKÚSKO)

1.1 Údaje o prehliadači

Ak používate našu webovú stránku, naše webové servery automaticky získavajú a ukladajú informácie, ktoré nám sprostredkuje váš prehliadač (Prístupové údaje / súbory protokolov servera). Ide pri tom

 • o informácie o type a verzii prehliadača
 • o použitom operačnom systéme
 • odkazujúcej URL
 • o názve hostiteľa počítača
 • z ktorého sa vykonáva prístup (IP adresa)
 • o čase odoslania požiadavky na server
 • o prenesenom množstve dát a hlásenie o tom
 • či bolo vyvolanie úspešné

IP adresy používateľov sa po ukončení používania vymažú alebo budú anonymizované. Pri anonymizovaní sa IP adresy zmenia tak, aby nemohli byť s informáciami, ktoré máme k dispozícii, priradené určitej fyzickej osobe.

Údaje v tzv. súboroch protokolov vyhodnotíme v anonymizovanej forme a výlučne s tým cieľom, aby sme mohli našu webovú stránku ďalej zlepšovať a robiť ju prístupnejšou pre používateľov a aby sme mohli rýchlejšie nachádzať a odstraňovať technické nedostatky. Okrem toho sa použijú na riadenie kapacít servera, aby bolo možné v prípade potreby poskytnúť príslušný objem údajov.

1.2 Sledovanie webovej stránky – Cookies

Naša webová stránka používa tzv. cookies. Jedná sa pritom o malé textové súbory, ktoré sa pomocou prehliadača uložia vo vašom koncovom zariadení. Nespôsobia žiadnu škodu, ale slúžia na to, aby náš webový server rozpoznal váš počítač a aby vám uľahčil navigáciu a používanie našej webovej stránky.

Cookies používame na to, aby sme mohli urobiť našu webovú stránku prístupnejšou pre používateľa a aby sme vám umožnili optimálnu návštevu internetovej stránky. Niektoré cookies zostanú uložené vo vašom koncovom zariadení, až kým tieto nevymažete.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás informoval skôr, než obdržíte súbor cookie. To vám dáva možnosť rozhodnúť, či chcete súbor cookie akceptovať. Svoj prehliadač môžete nastaviť aj tak, že cookies budú deaktivované. V takom prípade, sa však môže stať, že niektoré služby našej webovej stránky nebudú fungovať správne. Ďalšie informácie o cookies používaných na tejto webovej stránke nájdete na našom odkaze na cookie.

1.3 Sledovanie webovej stránky – Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sa uložia vo vašom počítači, a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky, ktoré vytvoril súbor cookie, sa spravidla prenesú na server Google v USA a tam sa uložia.

Službu Google Analytics používame len v prípade aktívnej anonymizácie IP. To znamená, že IP adresa používateľa bude zo strany Google v rámci členských štátov EU alebo iných zmluvných štátov Dohody o európskom hospodárskom priestore skrátená. Len vo výnimočných prípadoch sa IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a skráti sa až tam.

Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, vytváranie reportov o aktivitách webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu voči prevádzkovateľovi webovej stránky. V rámci Google Analytics nebude IP adresa sprostredkovaná vašim prehliadačom spojená s inými údajmi spoločnosti Google. Tieto údaje sa po 26 mesiacoch vymažú.

Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením vášho prehliadača, upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu používať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť poskytovaniu údajov, ktoré boli vytvorené pomocou súborov cookie, a údajov týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný modul prehliadača, ktorý je dostupný na nasledujúcom odkaze (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Bližšie informácie k podmienkam používania a ochrane údajov nájdete na http://www.google.com/analytics/terms príp. na https://policies.google.com.

1.4 Remarketingové/marketingové služby spoločnosti Google

Na základe našich oprávnených záujmov (tzn. záujmov týkajúcich sa analýzy, optimalizácie a hospodárnej prevádzky našej online ponuky v zmysle článku 6 ods. 1 písmeno f. GDPR) využívame marketingové a remarketingové služby (skrátene „marketingové služby Google”) spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) („Google“).

Marketingové služby Google nám umožňujú cielenejšie zobrazovať reklamné inzeráty pre našu webovú stránku, respektíve na našej webovej stránke, aby sme používateľom prezentovali len inzeráty, ktoré potenciálne zodpovedajú ich záujmom. Ak sa používateľovi zobrazia, napr. inzeráty na produkty, o ktoré sa zaujímal na iných webových stránkach, ide tu o „remarketing“. Na tieto účely pri vyvolaní našej a iných webových stránok, na ktorých sú aktívne marketingové služby Google, Google bezprostredne uvedie kód Google a do webovej stránky sa integrujú tzv. (re)marketingové značky (neviditeľné grafiky alebo kódy, označované aj ako „Web Beacons“). S ich pomocou sa v zariadení používateľa uloží individuálne cookie, tzn. malý súbor (namiesto cookies sa môžu použiť aj porovnateľné technológie). Cookies môžu vložiť rôzne domény, okrem iného google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com alebo googleadservices.com. V tomto súbore sa zaznamená, ktoré webové stránky používateľ navštívil, o ktoré obsahy sa zaujímal a na aké ponuky klikal, okrem toho sa zaznamenajú technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúce webové stránky, čas návštev, ako aj ďalšie údaje o používaní online ponuky. Rovnako sa zaznamená IP adresa používateľa, pričom v rámci Google Analytics oznamujeme, že IP adresa sa skráti v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore a iba vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google do USA, kde sa skráti. IP adresa sa nespojí s údajmi používateľa v rámci iných ponúk spoločnosti Google. Vyššie uvedené informácie môžu byť zo strany Googlu spojené aj s takýmito informáciami z iných zdrojov. Keď používateľ následne navštívi iné webové stránky, môžu sa mu zobraziť inzeráty zamerané na jeho záujmy.

Údaje používateľov sa v rámci marketingových služieb Google spracovávajú pseudonymne, tzn. Google neukladá a nespracováva, napr. meno alebo e-mailovú adresu používateľa, ale spracováva relevantné údaje, ktoré sa vzťahujú ku cookie, v rámci pseudonymných profilov používateľov. Z pohľadu Googlu sa tak inzeráty nespravujú a nezobrazujú pre konkrétne identifikovanú osobu, ale pre vlastníka cookie, nezávisle od toho, kto je vlastníkom cookie. To neplatí, keď používateľ výslovne dovolil Googlu spracovávať údaje bez tejto pseudonymizácie. Informácie zhromaždené o používateľovi marketingovou službou Google sa posielajú do spoločnosti Google a ukladajú sa v serveroch Google v USA.

K marketingovým službám Google, ktoré používame, patrí, napr. online reklamný program „Google AdWords“. V prípade Google AdWords dostane každý zákazník AdWords iné „konverzné cookie“. Cookies tak nie je možné vysledovať cez webové stránky zákazníkov AdWords. Informácie získané pomocou cookies slúžia na vytvorenie štatistík konverzií pre zákazníkov AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci AdWords sa dozvedia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich inzerát a boli presmerovaní na stránku vybavenou značkou sledovania konverzií. Nezískajú však žiadne informácie, pomocou ktorých sa používatelia dajú osobne identifikovať.

Takisto môžeme používať službu „Google Optimizer“. Google Optimizer nám umožňuje v rámci takzvaných „A/B testovaní“ porozumieť, ako sa prejavujú rôzne zmeny webovej stránky (napr. zmeny vstupných polí, dizajnu atď.). Cookies sa ukladajú do zariadení používateľov na tieto testovacie účely. Pritom sa spracovávajú len pseudonymné údaje používateľov.

Okrem toho môžeme používať „Google Tag Manager“ na integráciu analytických a marketingových služieb Google do našej webovej stránky a ich správu.

Ďalšie informácie o využívaní údajov spoločnosťou Google na marketingové účely nájdete na stránke s prehľadom: policies.google.com/technologies/ads?hl=de, vyhlásenie spoločnosti Google o ochrane osobných údajov nájdete na stránke policies.google.com/privacy?hl=de.

Keď nesúhlasíte s reklamou na základe záujmov od marketingových služieb Google, môžete využiť možnosti nastavenia a vyradenia (opt-out) poskytnuté spoločnosťou Google: adssettings.google.com.

Údaje, ktoré nám poskytnete pomocou zadávacieho formulára na našej webovej stránke, budú na účely spracovania požiadavky uložené 14 dní na našich webových serveroch a potom sa vymažú. Podrobnosti o postupovaní údajov nájdete v časti „Kto obdrží aké údaje“.

Získavajú sa nasledujúce osobné údaje:

 • Meno (povinné pole)
 • Priezvisko (povinné pole)
 • Firma (povinné pole)
 • Ulica, číslo
 • PSČ
 • Mesto
 • Krajina
 • E-mail (povinné pole)
 • Telefón (povinné pole)
 • Rozloha (povinné pole)
 • Predmet
 • Správa (povinné pole)
 • Zaslanie kópie e-mailu s požiadavkou
 • Potvrdenie o prečítaní vyhlásenia o osobných údajoch

Informácie o vašich právach vzhľadom na § 13 GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) nájdete v časti „Aké práva máte vzhľadom na vaše osobné údaje“.

Údaje, ktoré nám poskytnete na našej webovej stránke prostredníctvom kontaktného formulára z dôvodu uchádzania sa ako subdodávateľ, budú na účely spracovania požiadavky postúpené príslušnému špecializovanému oddeleniu a po 14 dňoch budú z našich webových serverov vymazané. Podrobnosti o postupovaní údajov nájdete v časti „Kto obdrží aké údaje“.

Získavajú sa nasledujúce osobné údaje:

 • Firma (povinné pole)
 • Ulica, číslo
 • PSČ
 • Mesto
 • Krajina (povinné pole)
 • IČ DPH (povinné pole)
 • Webová stránka
 • Oslovenie
 • Meno
 • Priezvisko
 • Pozícia
 • Telefón (povinné pole)
 • E-mail (povinné pole)
 • Medzimestská doprava Rakúsko
 • Linková doprava Rakúsko
 • Nájomná/charterová doprava Rakúsko
 • Medzimestská doprava pre iné krajiny
 • Medzinárodná linková doprava
 • Medzinárodná nájomná/charterová doprava
 • Sprinter
 • Vagón prímestskej súpravy s plachtou
 • Vagón prímestskej súpravy skriňový
 • Ťahač návesov
 • Návesová jazdná súprava s plachtou
 • Návesová jazdná súprava skriňová
 • Motorové vozidlo s výmennými nadstavbami
 • Potvrdenie o prečítaní vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Informácie o vašich právach vzhľadom na § 13 GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) nájdete v časti „Aké práva máte vzhľadom na vaše osobné údaje“.

Osobné údaje sa získavajú len vtedy, keď ich uvediete v rámci registrácie alebo pri online žiadosti o zamestnanie. Nasledujúce osobné údaje sa získavajú, spracúvajú a používajú na účely vami objednaných služieb a na spracovanie vašich dopytov a žiadostí o zamestnanie.

 • Oslovenie (povinné pole)
 • Titul
 • Krstné meno (povinné pole)
 • Priezvisko (povinné pole)
 • E-mail (povinné pole)
 • Telefón (povinné pole)
 • Priložené podklady k žiadosti o zamestnanie

Ak sa u nás uchádzate o pracovné miesto, je potrebné si na našom portáli žiadostí o zamestnanie založiť profil uchádzača. Polia označené ako povinné musia byť vyplnené, pretože inak nie je možné založenie vášho profilu uchádzača a tým pádom odoslanie vašej žiadosti o zamestnanie.

Založením profilu uchádzača súhlasíte s tým, aby sme vaše údaje – aj keď nie je predložená žiadna aktívna žiadosť o zamestnanie – použili na interné porovnanie pracovných miest a smeli vás kontaktovať, aby sme vám ponúkli zaujímavé oblasti pôsobenia. Máte právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, ako aj právo na prenos vašich osobných údajov a právo vznesenia námietky.

V rámci prevádzkovania našej webovej lokality a nášho portálu žiadostí o zamestnanie, spracovania vašich dopytov, žiadostí o zamestnanie a vášho využívania našich služieb autorizujeme (softvérových) poskytovateľov služieb, ktorý môžu v priebehu svojich činností získať prístup k vašim osobným údajom. Zaviazali sa nám, že budú dodržiavať platné ustanovenia právnych predpisov o ochrane údajov. Bližšie informácie o nami poverených poskytovateľoch služieb si môžete vyžiadať na adrese datenschutz@quehenberger.com.

Založením profilu uchádzača súhlasíte s tým, aby boli vaše údaje vrátane podkladov k žiadosti o zamestnanie postúpené kontaktným osobám a spracované kontaktnými osobami príslušných pobočiek a špecializovaných oddelení v rámci spoločnosti AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP alebo podnikom/podnikmi, v ktorých má koncernový podnik podiel, na účely interného porovnania pracovných miest a celého procesu žiadosti o zamestnanie. Okrem toho súhlasíte s tým, aby vás spoločnosti mohli kontaktovať s ponukou zaujímavých oblasti pôsobenia v príslušnej spoločnosti a/alebo s ponukou vášho zapojenia sa do ďalších etáp procesu žiadosti o zamestnanie (napr. hodnotiace centrá, testy atď.). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať vo svojom profile uchádzača. Súčasne môžete kedykoľvek vymazať celý svoj profil uchádzača. Informácie o vašich právach s ohľadom na § 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) nájdete v časti „Aké práva máte s ohľadom na vaše osobné údaje“.

Uchovávanie a zabezpečenie údajov

Údaje vášho profilu uchádzača sa automaticky vymažú 18 mesiacov po poslednej aktivite na vašom profile. V prípade zamietnutia žiadosti o zamestnanie budeme uchovávať všetky údaje a dokumenty, ako aj korešpondenciu spojené so žiadosťou o zamestnanie tiež po dobu 18 mesiacov, po ktorej sa automaticky vymažú. V prípade úspešnej žiadosti o zamestnanie sa vaše údaje a podklady ďalej použijú na založenie pracovného pomeru.

Prijímame všetky najmodernejšie technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje ochránili pred stratou, neoprávneným prístupom a zneužitím. 

Cookie-náznak

Cookies sú najmenšie textové súbory, ktoré sa prostredníctvom prehliadača uložia vo vašom koncovom zariadení, keď navštívite našu webovú stránku. Tieto textové súbory obsahujú informácie na poskytovanie používateľsky prívetivých služieb a tieto informácie sa načítavajú do webových prehliadačov. Súbory cookies umožňujú našej webovej stránke identifikovať vás pri vašej opätovnej návšteve, aby vám náš web server mohol prezentovať individuálnejšiu, lepšiu, rýchlejšiu a vašim potrebám prispôsobenú webovú stránku.

Zvážte preto prosím, že ak zablokujete cookies, nemusíte mať prístup k niektorým webovým obsahom.

Súbory cookies sa vo všeobecnosti delia na nasledujúce typy:

 • Dočasné cookies: Tieto sa počas surfovania na našich webových stránkach uložia vo vašom počítači, prípadne vo vašom koncovom zaradení, a potom sa vymažú.
 • Trvalé cookies: Tieto cookies zostávajú vo vašom počítači dlhší čas.
 • Cookies iných poskytovateľov: Tieto cookies vytvárajú partnerské webové stránky a implementujú sa do našich stránok. Slúžia napríklad na zobrazovanie personalizovanej reklamy.

Vo všeobecnosti používame internetové technológie (napr. cookies, Java-Script) iba na to, aby sme vám uľahčili obsluhu našej webovej stránky a aby sme optimalizovali našu ponuku a vašu komunikáciu s našimi obsahmi:

 • Používame takzvané dočasné súbory cookies, aby sme udržali aktuálnu reláciu aktívnu.
 • Súbory cookies používame na analýzu údajov. Týmto spôsobom môžeme zistiť, ako sa napr. prijímajú naše formuláre, koľkí návštevníci naše stránky používajú, príp. ktoré webové stránky sú najčastejšie navštevované. 
 • Používame súbory cookies iných poskytovateľov, ktoré slúžia na to, aby zlepšili vaše skúsenosti s našimi obsahmi a reklamnými inzerátmi.

Táto webová stránka používa okrem toho webovú analytickú službu spoločnosti Google. Ďalšie informácie o tejto téme a všeobecné informácie o ochrane údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

"Niektorí iní poskytovatelia ukladajú súbory cookies vo vašom počítači, aby predovšetkým zaznamenávali správanie sa návštevníkov a aby personalizovali ponuky (vrátane reklamy). V závislosti od platformy sa ukladajú viaceré súbory cookies iných poskytovateľov. Spôsob, akým iný poskytovateľ zaobchádza so súbormi cookies, si môžete pozrieť na príslušných internetových stránkach. Pokyny k sieťam nájdete nižšie v tabuľke. Nad súbormi cookies iných poskytovateľov nemáme žiadnu kontrolu. Preto vám odporúčame pri návšteve príslušných webových stránok iných poskytovateľov skontrolovať, aké súbory cookies sa používajú a ako sa môžu spravovať. Pre bežných iných poskytovateľov ako Facebook, Google a mnohých ďalších ponúka aliancia „Digital Advertising Alliance“ možnosť požiadať o hromadné odmietnutie (tzv. Opt-Out) pre všetky spoločnosti združené v DAA. Ďalšie pokyny k tomu nájdete v bode 4 a 5.

Cookie, technológia príp. poskytovateľ    Funkcie Životnosť
Google Analytics
__utma Umožňuje zaznamenávať návštevy a návštevníkov.     2 Roky    
__utmz Zisťuje, z akého zdroja/kampane návštevník prichádza.     6 Mesiace
__utmx Je to súbor cookie, ktorý je špeciálne určený na testovanie a experimenty v rámci Analytics.     26 Mesiace
__utmt Obmedzenie miery požiadaviek na Google Analytics     10 Minúty    
__utmb Používa sa na zisťovanie nových návštev.     30 Minúty
__utmc Tým sa v spojení s __utmb zistí, či sa jedná o novú (opakujúcu sa) návštevu či návštevy.     Wird entfernt, wenn der Browser geschlossen wird
__gat Funkčný súbor cookie, ktorého úlohy sa môžu odlišovať.     2 Roky    
PHP
PHPSESSID PHP Session Cookie     Odstráni sa, keď sa prehliadač zatvorí    

Vo vašom menu prehliadača nájdete možnosti nastavenia k používaniu súborov cookies. Obvykle disponuje prehliadač nasledujúcimi možnosťami nastavenia:

 • zobraziť cookies,
 • povoliť cookies,
 • deaktivovať všetky alebo len určité cookies,
 • deaktivovať všetky cookies pri zatváraní prehliadača,
 • blokovať cookies,
 • spýtať sa, keď sa má súbor cookie uložiť, a
 • nesúhlas s analýzou správania sa na webe.
   

Pre nasledujúce prehliadače nájdete návod k deaktivovaniu súborov cookies na stránkach výrobcov. Ak naše cookies vo vašom prehliadači zablokujete, nebudete môcť používať niektoré oblasti našej webovej stránky.

Otázky k upozorneniu týkajúcemu sa ochrany osobných údajov

Túto webovú stránku udržiava spoločnosť AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH.

Ak máte otázky, pochybnosti alebo sťažnosti v súvislosti s upozornením týkajúcim sa ochrany osobných údajov alebo s našim zaobchádzaním s vašimi osobnými údajmi, obráťte sa na osobu poverenú ochranou osobných údajov, pani Martina Rettenbacher.

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Datenschutz
Martina Rettenbacher
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
Austria
datenschutz@quehenberger.com alebo dataprotection@quehenberger.com